Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1–819 redakcija patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, nuo šių metų sausio 1 d. atliekų susidarymo apskaitą atskirai, naudojantis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS), turi vykdyti įmonės, įmonių struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės) ir pagal suteiktus įgaliojimus atskiri įmonių padaliniai (įmonės skyriai, neturintys atskiro kodo Juridinių asmenų registre).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73 (toliau – Įsakymas) buvo patvirtintas tvarkos, kai negalima naudotis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas ir iki 2018 m. birželio 30 d. nustatytas GPAIS pereinamasis laikotarpis. Vadovaujantis Įsakymo 2.6. punktu, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos visi subjektai privalo į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus būtinus veiksmus, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. būtų galima tinkamai naudotis GPAIS ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas teisės aktuose.
Kadangi, atsižvelgus į Įsakymo 2.5. punkto nuostatas, visus apskaitos duomenis į GPAIS pirmą kartą privaloma suvesti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 28 d.,  prašome ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 19 d. užsiregistruoti GPAIS kaip tai yra nurodyta Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse ir į GPAIS suvesti visą reikiamą informaciją ir duomenis (struktūrinius padalinius, filialus, atstovybes, susidarančias atliekas, sutartis su atliekų tvarkytojais ir kt.), kad būtų galima užtikrinti tinkamą ir operatyvų atliekų apskaitos procesų vykdymą.
Kadangi GPAIS sklandus darbas priklauso nuo visų atliekų tvarkymo procese dalyvaujančių subjektų indėlio, tikimės Jūsų supratingumo ir tarpusavio bendradarbiavimo.