PATVIRTINTA
AB „Panevėžio specialus autotransportas“ direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. Įsakymu Nr. 4-380a

Dokumentas parsisiuntimui.

 AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2018 METAMS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinės bendrovės „Panevėžio specialusis autotransportas“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau-Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, bei Panevėžio miesto savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-339.
2. Programoje vartojamos sąvokos:
2.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
2.2. korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos veikos, kurių metu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo.
3.Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę AB „Panevėžio specialus autotransportas“ veiklą.
5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
6. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja direktoriaus paskirtas asmuo.
7. Programa parengta 2 (dviejų) metų laikotarpiui.

II.  KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

8. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
8.1. klientų kontrolė (tiklsus gyventojų skaičiaus nustatymas, neteisėtas naudojimasis bendrovės paslaugomis ir pan.);
8.2. efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimo procedūrų atlikimas;

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

9. Programos tikslai:
9.1. aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas;
9.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą įstaigoje.
10. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai:
10.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir administravimą;
10.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai bendruomenei;
10.3. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą;
10.4. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.

IV. KORUPCIJOS ATVEJŲ TYRIMAS

11. Sudaryti sąlygas pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją bei kontrolę asmeniui apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos.
12. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, prašymus, pareiškimus, vertinti ir rengti siūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tobulinimo.

V. PROGRAMAS ĮGYVENDINIMAS

13. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus ir yra neatskiriama šios programos dalis (Priedas Nr. 1).
14. Programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
15. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos bendrovėje pasekmės:
15.1. pablogės teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;
15.2. sumažės klientų pasitikėjimas bendrovės teikiamomis paslaugomis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir yra privaloma visiems darbuotojams.
17. Korupcinė situacija vertinama bei priemonių planas peržiūrimi kas treji metai. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma ar keičiama direktoriaus įsakymu, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Programa skelbiama bendrovės interneto svetainėje www.psa.lt

AB „PANEVĖŽIO SPECIALUS AUTOTRANSPORTAS“ 2017-2018 metų korupcijos prevencijos
programos Priedas Nr. 1