Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-426 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo kainos, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo, Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-1 (su vėlesniu pakeitimu) pripažinimu netekusiu galios“, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. yra patvirtinama nauja komunalinių atliekų tvarkymo kaina, susidarymo normos ir dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – įmoka) dydžiai.

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ primena, kad visi Panevėžio miesto atliekų turėtojai (daugiabučių namų gyventojai, privačių valdų savininkai, įmonės, įstaigos ir organizacijos, sodų, garažų bendrijos ir kt.), esantys nekilnojamo turto objekto savininkais arba nekilnojamo turto objekto savininko įgaliotais asmenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis, privalo sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį ir mokėti nustatytą įmoką.

Naują dvinarę įmoką sudarys pastovioji ir kintamoji dedamosios. Pastoviąją įmokos dedamąją mokės visi nekilnojamo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys nepriklausomai nuo susidarančio atliekų kiekio. Kintamąją įmokos dedamąją mokės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga ir atliekų tvarkymo paslauga. Komunalinių atliekų paėmimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių komunalinių atliekų paėmimas iš nekilnojamojo turto objekto.

Atliekų turėtojams, kurie naudojasi individualaus naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo kaina, Eur be PVM:

  • individualių namų savininkams: pastovioji įmokos dedamoji už nekilnojamo turto objektą, o kintamoji įmokos dedamoji pagal išvežtų konteinerių skaičių;
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 1,82 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,67 Eur/120 l kont. ištuštin.
3,34 Eur/240 l kont. ištuštin.
  • garažų ir sodų savininkams: pastovioji įmokos dedamoji už nekilnojamo turto objektą, o kintamoji įmokos dedamoji pagal išvežtų konteinerių skaičių;
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Garažų paskirties objektai 0,06 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,67 Eur/120 l kont. ištuštin.
3,34 Eur/240 l kont. ištuštin.
15,29 Eur/1100 l kont. ištuštin.
Sodų paskirties objektai 0,13 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,67 Eur/120 l kont. ištuštin.
3,34 Eur/240 l kont. ištuštin.
15,29 Eur/1100 l kont. ištuštin.

Privačių valdų savininkams minimalus privalomas individualaus naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteinerių ištuštinimo dažnis per metus negalės būti mažesnis nei 70 proc. mišrių komunalinių atliekų metinės susikaupimo normos. Ištuštinus didesnį konteinerių skaičių nei privalomas ištuštinimo dažnis, privačių valdų savininkai už kiekvieną papildomą konteinerio ištuštinimą mokės pagal patvirtintus dydžius.

Gyventojų skaičius, vnt. Metinė atliekų susikaupimo norma, gyv./m3 Minimali metinė atliekų susikaupimo norma, gyv./m3 Minimalus ištuštinimo dažnis per metus, vnt.
0,120 m3 0,240 m3
1 1,33 0,931 8 4
2 2,66 1,862 16 8
3 3,99 2,793 24 12
4 5,32 3,724   16
5 6,65 4,655   19
6 7,98 5,586   23
7 9,31 6,517   27

Atliekų turėtojams, kurie naudojasi kolektyvinio (bendro naudojimo) komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo kaina, Eur be PVM:

  • daugiabučių butų savininkams: pastovioji įmokos dedamoji už nekilnojamo turto objektą, o kintamoji įmokos dedamoji pagal gyventojų skaičių;
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (butai) 0,96 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,55 Eur/1 gyvent./mėn.
  • individualių namų savininkams: pastovioji įmokos dedamoji už nekilnojamo turto objektą, o kintamoji įmokos dedamoji pagal gyventojų skaičių;
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 1,82 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,55 Eur/1 gyvent./mėn.
  • garažų ir sodų savininkams: pastovioji ir kintamoji įmokos dedamosios už nekilnojamo turto objektą.
Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Garažų paskirties objektai 0,06 Eur/1 NT objekt./mėn. 0,21 Eur/1 objekt./mėn.
Sodų paskirties objektai 0,13 Eur/1 NT objekt./mėn. 0,60 Eur/1 objekt./mėn.

DĖMESIO! GYVENTOJŲ PATOGUMUI PATEIKIAMOS ĮMOKOS DEDAMOSIOS PERSKAIČIUOTA SU PVM

Dvinarės įmokos dydžiai gyventojams (Eur su PVM):

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 2,20 Eur/1 NT objekt./mėn. 2,02 Eur/120 l kont. ištuštin.
4,04 Eur/240 l kont. ištuštin.
Garažų paskirties objektai 0,07 Eur/1 NT objekt./mėn. 2,02 Eur/120 l kont. ištuštin.
4,04 Eur/240 l kont. ištuštin.
18,50 Eur/1100 l kont. ištuštin.
Sodų paskirties objektai 0,16 Eur/1 NT objekt./mėn. 2,02 Eur/120 l kont. ištuštin.
3,34 Eur/240 l kont. ištuštin.
18,50 Eur/1100 l kont. ištuštin.

Nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos DVĮ pastoviosios dedamosios įmokos dydis DVĮ kintamosios dedamosios įmokos dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 2,20 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,88 Eur/1 gyvent./mėn.
Gyvenamosios paskirties objektai (butai) 1,16 Eur/1 NT objekt./mėn. 1,88 Eur/1 gyvent./mėn.
Garažų paskirties objektai 0,07 Eur/1 NT objekt./mėn. 0,25 Eur/1 NT objekt./mėn.
Sodų paskirties objektai 0,16 Eur/1 NT objekt./mėn. 0,73 Eur/1 NT objekt./mėn.

Pastaba: kadangi sąskaitose PVM bus skaičiuojamos nuo galutinės įmokos dalių (dedamųjų) sumos, galima nedidelė apvalinimo paklaida tarp avansu sumokėtų ir priskaitytų įmokos dydžių.

 

  • Juridiniai asmenys už 1 m3 komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą mokės 11,05 Eur (be PVM).

Nuo kintamosios įmokos dedamosios mokėjimo nekilnojamo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys galės būti atleidžiami, jeigu deklaruos, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip 3 mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu mišrios komunalinės atliekos nebus surenkamos. Praėjus deklaruotam laikotarpiui, visi, deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamo turto objektu, nekilnojamo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys, privalės iš naujo pateikti prašymą ir kitą prašomą informaciją AB „Panevėžio specialus autotransportas“ dėl kintamosios dvinarės įmokos dedamosios atleidimo naujam laikotarpiui. Tokiu atveju nekilnojamo turto objekto savininkai ar jų įgalioti asmenys AB „Panevėžio specialus autotransportas“ turės pateikti:

1. prašymą atleisti nuo kintamosios dvinarės įmokos dedamosios;

2. prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie nekilnojamo turto nenaudojimą (skaitiklių rodmenys ir pan.).

Nekilnojamo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ sprendimu atleidžiamas nuo kintamos įmokos dedamosios mokėjimo, įmokos mokėtojui pateikus reikalaujamą informaciją, ją patikrinus ir nekilnojamo turto objekto savininkui ar jo įgaliotam asmeniui sumokėjus pastoviąją įmokos dalį už numatytą turto nenaudojimo laikotarpį. Jeigu nekilnojamo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo AB „Panevėžio specialus autotransportas“ neįrodys, kad deklaruotu laikotarpiu nesinaudojo nekilnojamo turto objektu, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ už deklaruotą laikotarpį apskaičiuos kintamosios dvinarės įmokos dydį.

Jei atliekų turėtojas yra kelių nekilnojamo turto objektų savininkas, jis turi sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį kiekvienam iš nekilnojamo turto objektų.

Jeigu nekilnojamo turto objektas priklauso keliems savininkams, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartis sudaroma su nekilnojamo turto objekto savininku ar jo įgaliotu asmeniu, kuriam priklauso didesnė nekilnojamo turto objekto dalis, arba su visais nekilnojamo turto objekto savininkais ar jų įgaliotais asmenimis, jeigu nekilnojamo turto objektas savininkams priklauso vienodomis dalimis.

Kilus klausimams dėl įmokos taikymo, kviečiame kreiptis į AB „Panevėžio specialus autotransportas“ Užsakymų priėmimo poskyrį, adresu Pilėnų g. 43, LT-36237, Panevėžys, tel.: 8 45 58 65 23, 8 45 43 64 45, el. paštu uzsakymai@psa.lt. Taip pat visą informaciją, susijusią su dvinarės įmokos taikymu galima rasti 2016 m. gruodžio 29 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-427 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Panevėžio miesto savivaldybės dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos apraše.