Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojus naujiems atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimams, visi ūkio subjektai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. D1- 819 redakcija patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 6 punkte nurodytus kriterijus, privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).
Jei Jūsų įmonės veikloje susidaro rūšiuojamosios atliekos, Jūs privalote antrines žaliavas ir pakuočių atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti atliekas, pagal rašytinės formos sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Vykdant atliekų surinkimą, vežimą ir naudojimą, naudojantis GPAIS, turi būti suformuotas atliekų vežimo lydraštis (toliau – Lydraštis). Lydraštį, naudodamasis GPAIS, rengia atliekų siuntėjas arba gavėjas.
Jei Jūsų įmonė vykdo atliekų susidarymo apskaitą, prieš atliekų vežimą Jūs privalote, naudojantis GPAIS, suformuoti Lydraštį ir atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų baigtas atliekų vežimo procesas. Nesuformavus Lydraščio, nebus galima pradėti atliekų vežimo proceso ir antrinės žaliavos bei pakuočių atliekos nebus surinktos ir išvežtos iš Jūsų teritorijos.
Norėdami suformuoti Lydraštį, Jūs privalote:
1. Užsiregistruoti GPAIS sistemoje.
2. Sukurti atliekų susidarymo vietas.
3. Suvesti sutartis su atliekų tvarkytojais dėl atliekų tvarkymo.
4. Įvykdyti kitus būtinus veiksmus atliekų susidarymo apskaitos suformavimui.
Pereinamojo laikotarpio (iki 2018 m. birželio 30 d.) metu duomenys į GPAIS teikiami ne vėliau kaip iki  kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant.