Privatumo politika

AB „Panevėžio specialus autotransportas“ (toliau – „Bendrovė“) yra svarbus jūsų privatumas. Šia privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) mes siekiame išsamiai paaiškinti, kaip mes savo veikloje tvarkome jūsų asmens duomenis, nepriklausomai nuo to, ar juos pateikėte pats asmeniškai, ar gavome automatizuotų procesų pagalba, viešuose šaltiniuose, ar kaip kitaip.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
AB „Panevėžio specialus autotransportas“
Juridinio asmens kodas: 247025610
Adresas: Pilėnų g. 43, Panevėžys, Lietuva.
Duomenų apsaugos pareigūno tel. 865218200, el. paštas duomenu.apsauga@psa.lt

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (pavyzdžiui, sudarydami sutartis su mumis, skambindami mums, dalyvaudami apklausose, mūsų organizuojamose aukcionuose, pateikiate pretenzijas ir prašymus, mokate mokesčius už paslaugas, ar kitais būdais patys susisiekdami su mumis);
 • informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų Bendrovėje, Klientų aptarnavimo skyriuje, didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje, (Pilėnų g. 43), Kristaus Karaliaus katedros, Šilaičių Pašilių kapinėse, gyvūnų registracijos vietose, kurios yra stebimos vaizdo kamerų pagalba; skambinate mums (daromas skambučio garso įrašas ir skambučių išklotinės).
 • kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti – Panevėžio miesto savivaldybės administracija, VĮ Registrų centras, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, veterinarijos įstaigos, antstoliai, auditoriai, teismai kitos ginčus nagrinėjančios institucijos. Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose Privatumo politika. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

Kokiu būdu Jus informuojame apie asmens duomenų tvarkymą?

 • Klientų aptarnavimo skyriuje –  informacinis pranešimas matomoje vietoje (Priedas Nr. 1 prie Privatumo politikos),  taip pat sutartyse pateikiama duomenų rinkimo tikslas, pagrindai, teisės, šaltiniai, gavėjai, saugojimo terminai (Asmens duomenų tvarkymas). Skyriaus vadovas/ė  atsakingas/a už esamų ir būsimų Bendrovės klientų informavimą apie naują ar pasikeitusią Privatumo politiką. Kai  Jūs lankotės mūsų skyriuje ir perduodate savo asmens duomenis skyriaus darbuotojos pasirašytinai supažindina Jus su sutartyje pateikta informacija. Kai Jūs jau mūsų klientas, skyriaus vadovė derina perdavimo metodą su informacinių technologijų inžinieriumi. (el. paštu, paštu į Jūsų nurodytą adresą). Informacinių technologijų inžinieriai užtikrina, kad nauja informacija apie Privatumo politiką laiku pasiektu Jus, naudoja IT sistemų įrašus (logus).
 • Didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje (Pilėnų g. 43) pateikiamas informacinis pranešimas matomoje vietoje (Priedas Nr. 2 prie Privatumo politikos) bei atliekų perdavimo aktas, kuriame nurodomas – duomenų rinkimo tikslas, pagrindai, teisės, šaltiniai, gavėjai, saugojimo terminai. Atliekų priėmėjas didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje (Pilėnų g. 43)  yra atsakingas pasirašytinai supažindinti Jus su atliekų perdavimo akto turiniu, vesti Priedo Nr. 2 registrą elektronine forma.
 • Kristaus Karaliaus katedros, Pašilių ir Šilaičių kapinėse informacinis pranešimas pridedamas prie prašymo leisti laidoti (Priedas Nr. 3). Kapinių administratoriai atsakingi supažindinti Jus ir vesti (Priedo Nr.3) registrą, elektronine forma.
 • Gyvūnų registracijos vietose (Pilėnų g. 43 , Panevėžys) Prieš Jums pateikiant asmens duomenis Vadybininkė-dispečerė pasirašytinai supažindina Jus su Priedu Nr. 4 ir veda registrą elektronine forma.
 • Administracijos skyriuje – pateikiamas informacinis pranešimas (Priedas Nr. 5). Prieš vykdant buhalterines operacijas. Vyr. buhalteris arba buhalteris – kasininkas  pasirašytinai informuoja Jus ir veda Priedo Nr. 5 registrą.  Aukciono pirmininkas prieš aukciono pradžią pasirašytinai supažindina aukciono dalyvius su  Priedu Nr. 6 ir veda registrą elektronine forma.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus mes tvarkome, kokiu pagrindu ir kokiu tikslu?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti ir tikslams pasiekti, mes renkame šioje lentelėje nurodytą informaciją:

Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Paslaugų pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitų sutarčių sudarymas ir vykdymas. Sutarties vykdymas.

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas, mokėjimo informacija, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, pvz. deklaracijos apie gyvenamąją vietą, pažymos – iš mokymosi įstaigų, apie mokamus komunalinius mokesčius kitoje savivaldybėje, šalyje, apie dirbantį asmenį.
Informavimas susijęs su teikiamomis paslaugomis, prašymais dėl paslaugų, pažymų išdavimu (pvz. leidimas laidoti, atsakingo asmens registravimas) ir kt. Ši informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas. Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, tiesiogiai iš Jūsų ir kitais būdais – galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso, vardo, pavardės, adreso, gimimo datos.
Turto ir asmenų saugumo užtikrinimas (video stebėsena). Teisėtas interesas – turto ir asmenų saugumo užtikrinimas. Vaizdo duomenys.
Klientų aptarnavimo kokybės užtvirtinimas (skambučio įrašymas). Teisinis interesas – klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas. Telefoninio pokalbio įrašas ir išklotinė.

Elektroninio pašto adresas ir susirašinėjimo turinys.

Skundų, paklausimų ar atsiliepimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie pastebėtus trūkumus/gedimus ir kitas savo paslaugas, aktualią informaciją.  

Vardas, pavardė, gimimo data, telefonas, elektroninis paštas, adresas.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu. Teisės aktuose numatytų pareigų ir teisių pagrindu. Vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas, adresas ir kiti asmeniniai duomenys, kuriuos pateikiate.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

 

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose Privatumo taisyklėse.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo gyvenimo aprašymą (toliau – CV), motyvacinį laišką ar kitą užklausą dėl laisvų darbo vietų. Jeigu Jūs norėsite palikti savo CV, mes prašysime pasirašytinai susipažinti su  Jūsų savanoriškai pateiktus bei kitus toliau įvardintus asmens duomenis tvarkysime darbuotojų atrankos tikslu. Prieš pateikiant mūsų Bendrovėje Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pasibaigs atranka, t.y. nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Po atrankos pabaigos Jūsų asmens duomenis sunaikinsime, nebent išreikšite sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms. Jeigu sutinkate, kad Jūsų duomenis saugotume ir po atrankos pabaigos, informuokite apie tai elektroniniame laiške arba išreikškite valią susitikimo metu. Jeigu išreikšite tokį sutikimą, Jūsų duomenis saugosime 1 metus ir, jeigu per šį laikotarpį mūsų bendrovėje kils naujo darbuotojo poreikis, susisieksime su Jumis. Suėjus 1 metų terminui Jūsų asmens duomenis sunaikinsime.

Atkreipiame dėmesį, kad, kai Jūs atsiunčiate savo CV ar kitus asmeninius duomenis mūsų bendruoju elektroniniu paštu mums nepaskelbus atrankos, mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų.

Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (Tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta Privatumo politikoje, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • Panevėžio miesto savivaldybės administracijai;
 • Lietuvoje veikiančioms skolų išieškojimo bendrovėms, pvz. SERGEL;
 • Valstybinėms, savivaldybės ir teisėsaugos institucijoms;
 • VĮ Registrų centrui;
 • IT, pašto, buhalterijos, skolų išieškojimo, įmokų surinkimo paslaugų tiekėjams;
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus: valdžios institucijoms, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, teismams ir pan.

Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame savo veiklos vykdymo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo, Lietuvos Respublikos teisės  aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys, paslaugų, nuomos,  pirkimo-pardavimo bei kitose sutartyse esantys duomenys, priedai prie sutarčių (pažymos, deklaracijos, prašymai). 10 metų po mokėjimo operacijos arba sutarties pasibaigimo.
IT sistemų įrašai (logai) Bent jau vienerius metus
Telefoninių pokalbių įrašai Dvylika mėnesių po įrašo padarymo dienos.
Kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas) Tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti ir kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
 • teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
 • teisę bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus. (teisė nesutikti).
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę.

 Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 

Ši teisė reiškia:

– Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

– Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą.

– Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą.

– Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės.

– Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą.

– Duomenų saugojimo laiko pateikimą.

Nustačius Jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

 

Taikoma, jeigu:

– mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti,

– duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate,

– duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni,

– informacija gauta neteisėtu būdu.

Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

– jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą,

– jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu,

– mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta,

– informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Norint duomenų valdytojui tvarkyti asmens duomenis, jam tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už  duomenų subjekto interesus.
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. www.ada.lt

Kaip Jūs galite įgyvendinti savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti mums  el. paštu duomenų.apsauga@psa.lt arba siųsti paštu adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys, arba atvykus į įmonę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šioje Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, naudojame tiek būtinuosius (svetainės veikimą užtikrinančius ar naudojimąsi ją palengvinančius) slapukus (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje.

Kaip bus keičiama privatumo politika?

Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Bendrovės Informacinių technologijų technikas per 3 darbo dienas patalpina naujausia informacija. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime elektroniniu pašto adresu arba atsiųsime informaciją Jūsų nurodytu adresu  su pirmąją sąskaita. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau tęsti bendradarbiavimą.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šios Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus pradžioje nurodytais mūsų kontaktais.

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika skirta, asmenims, kurių duomenis tvarko Bendrovė, pateikti informaciją apie jų teises bei naudojimosi savo teisėmis sąlygomis.

Privatumo politika skelbiama Bendrovės svetainėje adresu https://psa.lt/privatumo-politika/.

Privatumo politiką rengia, koreguoja, papildo duomenų apsaugos pareigūnas, ją įsakymu tvirtina Bendrovės direktorius.

Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką.

Privatumo politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo datos.

Su privatumo politika supažindinami pasirašytinai visi Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis per 30 kalendorinių dienų.

Privatumo politikos priedus – informacinius pranešimus, gyvūnų registracijos anketas įteikinėti ir registruoti juo Bendrovės skyriuose, gali tik tie darbuotojai, kuriems Bendrovė suteikė teisę tvarkyti duomenis ir pasirašytinai supažindino.

Šios Privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 gruodžio 06  d.

Parengė:
Duomenų apsaugos pareigūnė
Jūratė Gurskienė
2018-12-06

Privatumo politikos priedai

Vaizdo stebėjimo taisyklės

Elektros g. 6/Basanavičiaus g. 2
J. Basanavičiaus g. 3 (kieme)
Savanorių a. 3 (autobusų stotis)
Ukmergės g. 9 (prie teatro sienos)
V. Kudirkos g. 3
Respublikos g. 33 (santuokų rūmai)
Respublikos g. 65
Respublikos g. 68
Teatro g. 4
M.Valančiaus g. 3a
Stoties g. 7/ Šiaulių g.
Pušaloto g. 15 (prie elektros stulpo)
Radviliškio g. 10
Radviliškio g. 26
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.
S. Kerbedžio g. 12 (prie „IKI“)
S. Kerbedžio g. 34
Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.
Stoties g. 49 /Prekybos g.
Radastų g. 5a
Nevėžio g. 36
Vilties g. 6
Marijonų g. 29 (PC „Bičiulis“)
Vilties g. 24
Vilties g. 47
Smėlynės g. 55
Smėlynės g. 51
Liepų al. 7
Liepų al.22
Gegutės g. 3
M. Tiškevičiaus g.15/Skaistakalnio g.
Venslaviškio g.11/Audėjų g. 6
Laisvės a.1/Kranto g. 2
Vasario 16-sios g. 10 (Respublikos g. 28)
T. Moigio g. 5
A. Smetonos g. 25
A. Smetonos g. 17
Kanklių g.7
Klaipėdos g. 34
A. Kisino g. 5
Š. Mero g. 6
Laisvės a. 25 – kieme (Kisino g.)
Ramygalos g. 15
Vilniaus g. 8
Sodų g. 15
Aldonos g. 7
Vysk. K. Paltaroko g. 15
S. Daukanto g. 42
J. Tilvyčio g.42/Žemgulio g.
Vysk. K. Paltaroko g. 20 (kieme)
Aukštaičių g. 3
Žemaičių g. 30/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Statybininkų g. 17
Įmonių g. 21,19
Parko g. 47
Tulpių g. 2

Beržų g. 35
Beržų g. 31
Sirupio g. 49
Aukštaičių g. 3
Algirdo g. 21
Vilniaus g. 20
Margių g. 17a (kieme)
Algirdo g. 48
Aukštaičių g. 66
Aukštaičių g. 76
Aukštaičių g. 87
Žemaičių g.30/Velžio kel.
Žemaičių g. 45/Velžio kel.
Velžio kel. 38
Beržų g. 55
Beržų g. 47
Beržų g. 41
Spaustuvės g. 10
Žemaičių g. 4
Žemaičių g. 14
Staniūnų g. 70
Staniūnų g. 72 (transformatorius)
Staniūnų g. 73
Staniūnų g. 75
Staniūnų g. 79
Ukmergės g. 25
Staniūnų g. 73
Vilniaus g. 55
Rambyno g. 3
Ramygalos g. 63 („Stumbro“ kiemas)
Ramygalos g. 59
Ramygalos g. 82
Beržų g. 17
Ramygalos g. 96/Beržų g.
Ramygalos g. 110
Ramygalos g. 116
Durpyno g. 12
Pilėnų g. 47

Kosmonautų g. 3
Statybininkų g. 4
Statybininkų g. 17
Statybininkų g. 20
F. Vaitkaus g. 5
Statybininkų g. 26
Statybininkų g. 10 („Žaros“ turgelis)
Statybininkų g. 58
S. Dariaus ir Girėno g. 13
S. Dariaus ir Girėno g. 16
Klaipėdos g. 124
Klaipėdos g. 134
Ateities g. 6
Ateities g. 26
Ateities g. 40
Savitiškio g. 21
Parko g. 97
S. Dariaus ir S. Girėno g. 29 (Plūkiai)
S. Dariaus ir S. Girėno g. 28
S. Dariaus ir S. Girėno g. 39 (a/m aikštelė)
J. Janonio g. 8
Įmonių g. 21, 19
Įmonių g. 21
Parko g. 47
Parko g. 55
Parko g. 35
Parko g. 39 (kieme)
Parko g. 27
Kranto g. 15
Kranto g. 43 (Bendruomenių rūmai)
Nepriklausomybės a. 9
J. Zikaro g.1/Krekenavos g.
Klaipėdos g. 25,27
Klaipėdos g. 31
Tulpių g. 30
Tulpių g. 30
Tulpių g. 3
Tulpių g. 2/Parko g.
Parko g. 7 (benzino kolonėlė)
Kaštonų g./Gražinos g.
A. Mackevičiaus g. 10

Žvaigždžių g. 20
Molainių g. 8a (prie darželio)
Molainių g. 50
Molainių g. 76
Molainių g. 90
Molainių g. 68
Molainių g. 84
Molainių g. 100
Kniaudiškių g. 41
Kniaudiškių g. 111
Kniaudiškių g. 93
Kniaudiškių g. 73
Kniaudiškių g. 48
Kniaudiškių g. 71
Kniaudiškių g. 63
Kniaudiškių g. 51
Kniaudiškių g. 25
Kniaudiškių g. 15
Kniaudiškių g. 36
Projektuotojų g. 43
Projektuotojų g. 18
Projektuotojų g. 37
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99
Seinų g. 16
Nemuno g. 34/J.Zikaro g.
Artojų g. 3
G. Petkevičaitės – Bitės g. 31
Varnėnų g. 2/V. Alanto g.
Nemuno g. 14
Nemuno g. 23
Nemuno g.15 (įvažiavimas iš Pilėnų g.)
Nemuno g.11/Danutės g.
Nemuno g. 5 (prie darželio)
Nemuno g. 4
Sodų g. 50
Dainavos g. 4
Dainavos g. 12
Dainavos g. 26
Dainavos g. 27 (transformatorinė)
Nendrės g. 3
Margirio g. 17
Margirio g. 3
J. Tilvyčio g. 65 (Upytės kelias)
J. Tilvyčio g. 61 (Upytės kelias)
Nemuno g. 31a

stiklas

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

M. Tiškevičiaus, g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87,
A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J. Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Nemuno g. 15,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
Nemuno g. 23,
J.Tilvyčio g. 65

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Molainių g. 100,
Projektuotojų g. 43,
Projektuotojų g. 18,
Kniaudiškių g. 63,
Kniaudiškių g. 51,
Klaipėdos g. 95,
Kosmonautų g. 3

M. Tiškevičiaus g./Skaistakalnio g.,
Smėlynės g. 51,
Liepų al. 7,
Vilniaus g. 8,
Ramygalos g. 15,
Gegutės g. 3,
V. Kudirkos g. 3

F. Vaitkaus g. 5,
Vilties g. 24,
J. Janonio g. 8,
Klaipėdos g. 25,
Klaipėdos g. 31

Radastų g. 5A,
Danutės g./Nemuno g. 11,
Algirdo g. 21,
Vasario 16-osios g. 10/Respublikos g. 28,
S. Kerbedžio g. 34,
Seinų g. 16,
V. Alanto g./ Projektuotojų g., šalia SB „Klevas“ ir SB „Šarmutas“,
J. Tilvyčio g., šalia SB „Ąžuolas“,
A. Mackevičiaus g. 10

Staniūnų g. 70,
Staniūnų g. 72,
Staniūnų g. 79,
Staniūnų g. 75,
Žemaičių g. 45/Velžio kelias,
Margių g. 17A,
Pušaloto g. 15

Dainavos g. 27,
Dainavos g. 26,
Nemuno g. 80,
Nemuno g. 64,
Vilties g. 47,
Respublikos g. 65,
Respublikos g. 68

Pilėnų g. 47,
Velžio kelias 38,
Beržų g. 17,
Durpyno g. 12,
Ramygalos g. 82,
Klaipėdos g. 34,
Margirio g. 17

Klaipėdos g. 116,
Parko g. 97,
Parko g. 9,
Statybininkų g. 20,
Dariaus ir Girėno g. 29,
Dariaus ir Girėno g. 28

Sodų g. 15,
Kranto g. 15,
Ukmergės g. 25,
Š.Mero g. prie Respublikos g. 9,
Savanorių a. 3,
Ukmergės g. 9,
Elektros g. 6/J., Basanavičiaus g. 2,
Topolių al. 4,
Kranto g. 43

Ramygalos g. 63,
Sodų g. 26/Katedros g.,
Nepriklausomybės a. 9,
Aldonos g. 7,
Ramygalos g. 37,
Sodų g. 50

Nevėžio g. 40/S. Kerbedžio g.,
Smėlynės g. 55,
Marijonų g. 51,
S. Kerbedžio g. 12,
Marijonų g. 29,
Marijonų g. 36,
Nemuno g. 4

Radviliškio g. 10,
Stoties g. 49/Prekybos g.,
Radviliškio g. 26,
Raginėnų g. 11/S. Kerbedžio g.,
Nevėžio g. 36,
Vilties g. 6

Teatro g. 4,
Marių g. 1,
Venslaviškio g. 11,
Vysk. K. Paltaroko g. 15,
J. Zikaro g. 1/Krekenavos g. 12,
Nemuno g. 34/J. Zikaro g. 43,
Artojų g. 3,
Vysk. K. Paltaroko g. 20,
J. Tilvyčio g. 42/J. Žemgulio g.

A. Kisino g. 5,
Laisvės a. 25,
A. Smetonos g. 25,
Š. Mero g. 6,
Respublikos g. 37, 33,
Laisvės a.1/Kranto g. 2,
A. Smetonos g. 17,
T. Moigio g.

Beržų g. 55,
Beržų g. 41,
Aukštaičių g. 66,
Aukštaičių g. 76,
Aukštaičių g. 87

Beržų g. 47,
Žemaičių g. 4,
Žemaičių g. 14,
Beržų g. 31 – Lakštingalų g.,
Sirupio g. 49

Beržų g. 35,
Ramygalos g. 96/Beržų g.,
Ramygalos g. 59,
Ramygalos g. 57,
Aukštaičių g. 5,
Nemuno g. 5,
Ramygalos g. 110,
Ramygalos g. 116

Algirdo g. 48,
Vilniaus g. 20,
Vilniaus g. 21,
Vilniaus g. 16,
J. Basanavičiaus g. 3,
Ukmergės g. 47

Tulpių kv. 3,
Tulpių kv. 2/Parko g.,
Tulpių g. 30,
Parko g. 7,
Stoties g. 7/Šiaulių g.

Statybininkų g. 4,
Statybininkų g. 26,
Statybininkų g., „Žaros“ turgelis,
Statybininkų g. 58,
Dariaus ir Girėno g. 16,
Dariaus ir Girėno g. 13

Savitiškio g. 21,
Parko g. 55,
Parko g. 35,
Parko g. 39,
Parko g. 27

Klaipėdos g. 124,
Klaipėdos g. 134,
Ateities g. 6,
Ateities g. 26,
Ateities g. 40

Kniaudiškių g. 111,
Kniaudiškių g. 93,
Kniaudiškių g. 73,
Kniaudiškių g. 48,
Kniaudiškių g. 71,
Klaipėdos g. 96,
Klaipėdos g. 106

Kniaudiškių g. 36,
Kniaudiškių g. 25,
Kniaudiškių g. 15,
Žvaigždžių g. 20,
Projektuotojų g. 15/Klaipėdos g. 99

Nemuno g. 14,
Margirio g. 3,
J.Tilvyčio g. 61,
Nemuno g. 31A,
Nemuno g. 72,
Nemuno g. 76,
G.Petkevičaitės – Bitės g. 31

Molainių g. 8A,
Molainių g. 48,
Molainių g. 50,
Molainių g. 68,
Molainių g. 84,
Projektuotojų g. 37

Nemuno g. 15,
Nemuno g. 23,
Dainavos g. 4,
Dainavos g. 12,
Nendrės g. 3,
J. Tilvyčio g. 65